top of page
Monnertz_Web.jpg

46

VICTOR MONNERTZ

ZPB_Web Graphics-45.png
ZPB_Web Graphics-58.png
ZPB_Web Graphics-44.png
1927:    Geburt in Steinfort (L)

1933:    Umzug nach Greiveldingen (L) 

1942:    Dienstverpflichtung auf dem Hof des Landwirtes Jean Haas in Flaxweiler (L) 

1943:    Erzwungener Beitritt in die Hitlerjugend (HJ)

02.1944:    hilft, einen Deserteur in der Wohnung der Familie Monnertz zu verstecken 

09.1944:    Evakuierung der Familie nach Steinfort, wo sie bis zur Befreiung bleibt
ZPB_Web Graphics_saumon-71.png

Mir hate Lëtzebuerger Preisen ënnert eis, déi haten […] ee Jong an dee war Chef vun der Hitlerjugend. A fir dass se eis mat Rou loossen, sinn ech alt mat e puer aner Jongen aus Greiweldeng an d’HJ gaangen. Mir sinn dunn nach e puermol op Gouschteng gefuer. Do war den HJ-Sall. Do gouf dann eng Ried gehalen an Übunge gemaach. Dono bass de dann erëm heemgefuer.
Victor Monnertz, Zeitzeugeninterview, 3.11.2017.

Armbinde der Hitlerjugend. 
Work
Victor Monnertz ist Zeuge von Grausamkeiten der Nazis, so sieht er z. B. wie russische Zwangsarbeiter beim Ausbau der Eisenbahnlinie an der Mosel von deutschen Wachmannschaften hingerichtet werden. Der Leiter der lokalen Hitlerjugend setzt den jungen Monnertz unter Druck, der Gliederung beizutreten. 1943 tritt er der HJ bei und ist bei einigen Treffen anwesend. Ende des Jahres muss er zur vormilitärischen Ausbildung nach Ansemburg ins „Wehrertüchtigungslager“. Im Februar 1944 verhilft er dem Deserteur Adrien Oswald zu einem Versteck in der Scheune der Familie Monnertz. Mitte September flieht die Familie zusammen mit Adrien Oswald in die befreite Nachbarortschaft Canach. Von dort aus werden sie nach Steinfort evakuiert. Dort arbeitet der junge Monnertz u. a. in der Küche der amerikanischen Soldaten, wo er zusätzliche Lebensmittel für seine Familie erhält.
ZPB_Web Graphics_saumon-71.png

Do ( zu Ansembuerg ) war den Drill, de „Vorarbeitsdienst“ ( hu mir dat genannt ). Jo, do si mir deemools ausgebilt ginn. Do hu mir da misste krauchen, a mir hu gemaach, wéi wa Krich gewiescht wier. ( Mir sinn ) eropgeklommen bis uewe bei d’Kapell ( bis ) d’Ielebéi futti waren. Duerch d’Baach, wou do gelaf ass, hu mer misste krauchen, mir ware mëschtnaass, mir hate keen dréche Gezei, dat ass esou um Kierper gedréchent. Mir hunn hannenaus ( vum Schlass ) an den Zelter geschlof.
Victor Monnertz, Zeitzeugeninterview, 27.11.2017.

Zur Vorbereitung auf den Reichsarbeitsdienst und die Wehrmacht werden Luxemburger Jugendliche im „Wehrertüchtigungslager“ der Hitlerjugend in Schloss Ansemburg militärisch gedrillt, 1942.

Déi meescht Leit op den Dierfer haten een Deserteur verstoppt […] an dann hues de missen oppasse, wat s du gesot hues fréier an de Wiertschaften. Do waren dann déi Lëtzebuerger Preisen […] déi hunn alt gemengt, d’Preise géingen de Krich wannen (an) da kriten se eng gutt Platz. Du hues also misste ganz genee oppasse, wat s de gesot hues.
Du konns net soen: Hei, mir hunn och een do um Späicher sëtzen.

Victor Monnertz, Zeitzeugeninterview, 27.11.2017.

Nach der Befreiung fotografiert Victor Monnertz seine Familie mit dem luxemburgischen Fahnenflüchtigen Adrien Oswald, Steinfort 1944.
bottom of page