top of page
Schlang_Web.jpg

JOSEPH "JOSY" SCHLANG

ZPB_Web Graphics-45.png
ZPB_Web Graphics-58.png
ZPB_Web Graphics-55.png
ZPB_Web Graphics-52.png
1924:    born in Rodange (L)

May 1940:    evacuated to France; after the French defeat, the Schlang family returns to Esch/Alzette

Dec. 1940:    because he is a Jew, Josy Schlang is no longer allowed to work

1941:    forced labour in the quarries at Nennig (D)

Aug. 1941: arrested by the Gestapo

Oct. 1941:    deported to Litzmannstadt ghetto (PL)

1942-1945:   forced labour in various concentration camps, including Auschwitz and Auschwitz-Monowitz
 
Jan. 1945:    death march to Mauthausen concentration camp in Austria, then to Gusen, a Mauthausen subcamp

May 1945:    liberation by the Americans in Grieskirchen, return to Luxembourg as the only survivor of his family

5

Work
ZPB_Web Graphics_saumon-71.png
Du si mer erëm an sou Waggone agepiercht ginn, a Véiwaggonen si mer agepiercht ginn, et ass schrecklech gewiescht. Dat si Ween, do kommen 50-60 Leit eran; si hunn eis zu 70-80-90 doranner geheit, [...] De Waggon ass stoebliwwen op enger Ramp; an du si schonn d’Dieren opgerappt ginn. Du stoungen elauter Zaldoten do, elauter vun der SS, [...] si hunn an d’Luucht geschoss, si hunn an d’Leit geschoss. Hënn sinn do gesprongen, Blutthënn, [...] déi ware gedrillt op de Moan (= Mann).

Joseph Schlang, contemporary witness interview (D’Pupille de la Nation erënneren sech), 2003

Josy Schlang completed a hairdressing apprenticeship at the Esch trade school. He lost his job in late 1940 as a result of the Nazis’ policy towards Jews. In May 1941 the Schlang family was forced to move to Luxembourg City. Schlang and his father Tobias Schlang were deported to the quarries of Nennig for forced labour. Schlang was arrested by the Gestapo in August 1941 for wearing patriotic symbols. For a fortnight, he had to report to Gestapo headquarters in Villa Pauly after work. There he was interrogated and often maltreated. On 16 October 1941 the Schlang family was deported to Litzmannstadt ghetto. Josy Schlang volunteered for work and was separated from his family, who were then deported to Majdanek extermination camp and killed. Josy was sent to various labour camps. In 1943 he was deported to Auschwitz, where he had to work in several sub-camps, including Monowitz and Sosnowitz. In the January 1945 death marches he was forced to march to Mauthausen in Austria and then to Gusen. In May 1945 he was liberated by the Americans. He weighed only 40 kg.
ZPB_Web Graphics_saumon-71.png
Meng Eltere wore fir mech net méi do, si woren dout. Wéi se doutgemaach goufen, weess ech net, angeblech mat Gas, zu Auschwitz, oder bei Auschwitz; mäi Papp, meng Mamm a meng Schwëster.

Joseph Schlang, contemporary witness interview (D’Pupille de la Nation erënneren sech), 2003

Josy Schlang after his liberation, weighing only 40 kg, 1945
The Schlang family, 1940

An op eemol si mer et da gewuer ginn:

Déi lénks koumen erëm an een anert Lager, mee leider sinn déi alleguer vergaast ginn [...] Riets, dat woren déi, déi Chance haten, déi Chance hat ech, déi konnte bleiwen, dei sinn an e System agefouert ginn.

Joseph Schlang, contemporary witness interview (D’Pupille de la Nation erënneren sech), 2003

In Auschwitz, only the Jewish prisoners who were used for forced labour were registered. The other deportees were murdered. Auschwitz-Birkenau 1942
bottom of page